2022-11-05 22.30-23.00 A New in The Mix on Radio 10 :
-------------------------------------------------------
The Trammps ΓÇô Disco Inferno [1976]
Harry Thumann ΓÇô Underwater [1979]
Rozalla ΓÇô EverybodyΓÇÖs Free (To Feel Good) [1991]
Yello ΓÇô Planet Dada (Flamboyant) [2010]
Cappella ΓÇô U & Me (R.A.F. Zone) [1994]